Λίστα φερομονών

Λίστα φερομονών

Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis)
Πιτυοκάμπη πευκών (Thaumetopola pityocampa)
Σποντόπτερα(Spodoptera exigua)
Ευδεμίδα(Lobesia botrana)
Δάκος(Dacus oleae)
Φυλλοκνίστης(Phyllocnistes citrella)
Ανάρσια(Anarsia lineatella)
Φυλλοδέτης(Adoxophyes orana)
Καρπόκαψα μηλιάς(Cydia pomonella)
Καρπόκαψα ροδακινιάς(Grapholitha molesta)
Ψώρα σαν ζοζέ(Quadraspidiotus perniciosus)